LETECKÉ PRÁCE

Pod pojmom letecké práce je potrebné rozumieť nie len samotné lietanie dronom (bezpilotným lietadlom) ale aj prípravu na vykonanie letu. Napríklad také počasie je jedným z elementov, ktorý môže spôsobiť odklad leteckých prác, ich predčasné ukončenie alebo úplne zrušenie. Aby sme teda zodpovedne mohli svoju prácu vykonávať, najskôr od Vás potrebujeme informácie o tom, s čím Vám vieme pomôcť. Čim podrobnejšie viete opísať svoje požiadavky, tým lepšie. Až následne naplánujeme realizačný deň (deň v ktorom pre Vás budeme lietať), pri ktorého plánovaní berieme do úvahy počasie, triedu vzdušného priestoru, vzdialeností od objektov a ľudí a pod. V prípade, že budete požadovať vykonať letecké práce v riadenom vzdušnom priestore (v blízkosti letiska), je to limitované avšak po predchádzajúcom povolení možné. Pre letecké práce v NP a CHKO je potrebné najskôr požiadať o potrebné povolenia čo znamená, že sa čas potrebný na prípravu o niečo predĺži.
 • KONZULTÁCIA S KLIENTOM

  Dohodnutie detailov a naplánovanie leteckých prác.

 • PLÁNOVANIE

  Príprava na vykonanie letu

 • LETECKÉ PRÁCE

  Vykonanie letu v zmysle platnej legislatívy

 • SPRACOVANIE

  Postprodukcia záberov (v prípade, že klient má o túto doplnkovú službu záujem).

 • ODOVZDANIE

  Odovzdanie surových záberov klientovi.

LEGISLATÍVA

Posledná aktuálna právna úprava, ktorá stanovuje pravidlá lietania na našom území je daná Dopravným úradom v rozhodnutí č. 2/2019, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota a vyhlasuje zákaz vykonania letu určených kategórií lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky s účinnosťou od 15. novembra 2019.
Kategória A – Hobby užívatelia
Ak sa Vám páčia zábery z vtáčej perspektívy a ich zverejnením nijako nezarábate – ide o nekomerčné využívanie a môžete ich získavať legálne (legálne lietať). Musíte pri tom ale dodržiavať všeobecne platné podmienky. Taktiež je dobré vedieť, že Váš dron má určitú maximálnu vzletovú hmotnosť na základe ktorej je radený do jednej z tried (C0 až C4). Každá trieda má svoje ďalšie podmienky, ktoré pri lietaní musíte dodržať.
Pozor: zdieľanie fotiek či videí na sociálnych sieťach a YouTube kanáloch, kde zarábate na reklamách prípadne vo svojom obsahu umiestňujete platený produkt – ide o komerčné využívanie leteckých záberov a nestačí Vám spĺňať podmienky tejto kategórie.
Kategória B – Komerční užívatelia
V tejto kategórii platia podmienky, aké platili pre všetkých kým nevstúpilo do platnosti toto nové rozhodnutie. To znamená, že pilot musí získať licenciu na lietanie vykonaním teoretických a praktických skúšok, dron musí byť zaevidovaný v registri lietadiel a musí byť poistený no a v neposlednom rade musíte vlastniť Povolenie na vykonávanie leteckých prác. Do tejto kategórie patria všetci užívatelia, ktorí letecké zábery využívajú na komerčné účely.
Ak podstúpite (alebo ste v minulosti podstúpili) všetky náležitosti, ktoré táto kategória vyžaduje, tak istou odmenou pre Vás budú novinky, ktoré doteraz neboli povolené. Jednou z nich je napr. lietanie v noci. 

AKTUALIZOVANÉ VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ LETU

Nech už patríte do ktorejkoľvek kategórie používateľov, pre všetkých platia všeobecné pravidlá lietania. Legislatíva potom jednotlivé pravidlá upravuje podľa príslušnej kategórie užívateľa prípadne triedy bezpilotného lietadla.
 • Je zakázané lietať v ochranných pásmach a v zónach s faunou citlivou na hluk z leteckej prevádzky, ktoré sú zriadené najmä v národných parkoch.

 • Maximálna výška letu (neriadený vzdušný priestor označovaný písmenom G) je 120 m od najvyššej prekážky v okruhu 30 metrov.

 • Nepretržite udržiavať očný kontakt pilota s dronom (VLOS - visual line of sight) vzdialenosť max. 1 000 m)

 • Lietanie s dronom v noci je zakázané.

 • Iné lietadlá majú prednosť pred dronom za každých okolností.

 • Povinnosť dodržiavať horizontálny odstup od vozidiel, ciest, stavieb a osôb - minimálne 50 m s výnimkou pilota, alebo zaškoleného obslužného personálu.

TRIEDY BEZPILOTNÝCH LIETADIEL

Trieda C0
diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou, ktorá neprekračuje 250g.
Trieda C1
diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou, ktorá je väčšia ako 250g a neprekračuje 900g.
Trieda C2
diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou, ktorá je väčšia ako 900g a neprekračuje ako 4kg.
Trieda C3
diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou, ktorá je väčšia ako 4kg a neprekračuje 25kg a s typickým rozmerom
menej ako 3m.
Trieda C4
diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou, ktorá je väčšia ako 4kg a neprekračuje 25kg.

PRAVIDLÁ LETU PODĽA KATEGÓRIE

Ako bolo vyššie uvedené, v základe je potrebné dodržiavať všeobecné pravidlá letu. Jednotlivé kategórie užívateľov resp. triedy bezpilotných lietadiel niektoré všeobecné pravidlá ešte upresňujú alebo naopak zrušujú.

LEGISLATÍVA V KATEGÓRII A

 • Trieda C0 a C1: v prípade letu v riadenom vzdušnom priestore je možné bez komunikácie s riadiacou vežou lietať do výšky 30 m nad zemou a vo vzdialenosti väčšej ako 3,7 km od referenčného bodu letiska (ARP). Rovnaká výška 30 m nad zemou platí aj v prípade použitia inteligentného módu „follow me“ a to vo vzdialenosti do 30 m od pilota.
 • Trieda C2: platia podmienky ako v triede C0 a C1 a k tomu ešte naviac podmienka dodržiavania odstupu 50 m od osôb, ktoré sa žiadnym spôsobom nepodieľajú na vykonávaní letu. Taktiež je potrebné dbať na to, aby neboli prelietavané osídlené oblasti miest, obcí, budovy a stavby, ochranné pásma letísk a chránené územia ako sú NP a CHKO.
 • Trieda C3 a C4: platia podmienky ako v triede C2 a k tomu ešte naviac, že v prípade letu v riadenom vzdušnom priestore je možné bez komunikácie s riadiacou vežou lietať do výšky 30 m nad zemou a vo vzdialenosti väčšej ako 5,6 km od referenčného bodu letiska (ARP).

LEGISLATÍVA V KATEGÓRII B

 • Lietanie v noci: novinka, ktorá doteraz nebola možná. Lietať v noci je možné v prípade splnenia podmienky, že  zariadenie je vybavené primeraným osvetlením.
 • Lietanie v riadenom vzdušnom priestore: už nie je potrebné byť vybavený rádiotelefonickým zariadením, ktorého obsluha vyžadovala preukaz rádiotelefonistu. Teraz stačí ak máte k dispozícii 2 aktívne telefónne čísla na ktorých bude pilot komunikovať s riadiacou vežou pričom 24 hodín pred plánovaným letom je potrebné zaslať žiadosť na vykonanie takéhoto letu. Následne sa pilot pred letom a po ukončení letu hlási prostredníctvom týchto telefónov. Vďaka tomu je možné získať súhlas na vykonanie letu teoreticky v akejkoľvek výške – jediným limitujúcim faktorom je mať dron na dohľad.
Ak chcete vedieť viac o zmenách v pravidlách lietania, kontaktujte nás. Celé znenie rozhodnutia, z ktorého boli prebrané informácie uvedené na tejto stránke nájdete na webovom sídle Dopravného úradu prípadne kliknutím nižšie na odkaz.
Logo Dopravného úradu SR