PRACOVNÝ POSTUP

V nasledujúcich riadkoch je opísaný pracovný postup od momentu, keď nás potenciálny klient osloví, až do momentu, keď mu odovzdáme zábery. Už hneď od začiatku je nesmierne dôležité správne plánovanie, aby sme vedeli v akom vzdušnom priestore sa budeme nachádzať a tak mohli včas kontaktovať príslušného pracovníka daného okrsku pre získanie povolenia vykonať let. Môže sa stať, že let budeme vykonávať v priestore, kde nepotrebujeme žiadne povolenia alebo naopak v priestore, kde je jednoducho úplný zákaz letov a tam žiaľ pre Vás lietať nebudeme môcť.
 • KONZULTÁCIA S KLIENTOM

  Dohodnutie detailov a naplánovanie leteckých prác.

 • PLÁNOVANIE

  Letový plán a povolenie ak sa let uskutoční v riadenom vzdušnom priestore.

 • LETECKÉ PRÁCE

  Vykonanie letu podľa požiadaviek klienta.

 • SPRACOVANIE

  Postprodukcia záberov (v prípade, že klient má o túto doplnkovú službu záujem).

 • ODOVZDANIE

  Odovzdanie surových záberov klientovi.

PRAVIDLÁ LIETANIA

 • Je zakázané lietať v ochranných pásmach a v zónach s faunou citlivou na hluk z leteckej prevádzky, ktoré sú zriadené najmä v národných parkoch.

 • Lietanie s dronom v noci je zakázané.

 • Maximálna výška letu je 120 m vo vzdialenosti nie väčšej ako 1 km od pilota.

 • Iné lietadlá majú prednosť pred dronom za každých okolností.

 • Počas všetkých letov je potrebné udržiavať nepretržitý očný kontakt pilota s dronom.

 • Povinnosť dodržiavať horizontálny odstup od vozidiel, ciest, stavieb a osôb - minimálne 50 m s výnimkou pilota, alebo zaškoleného obslužného personálu.

LEGISLATÍVA

Vďaka aktivite Adama Kacvinského, zakladateľa spoločnosti Aprop, je možné dnes lietať o niečo jednoduchšie. Viac sa dočítate na jeho blogu.

AKTUÁLNY STAV
 • Letecké práce možno vykonávať bez predchádzajúceho povolenia na zaznamenávanie fotografií a videa od Ministerstva obrany. To platí pre akékoľvek lietajúce zariadenie bez ohľadu na to či ide o komerčné alebo tzv. hobby využitie.
PREDCHÁDZAJÚCI STAV
 • Fotografovanie, filmovanie a iné zaznamenávanie z paluby lietadla (aj z dronu) je vykonávanie leteckých prác (§44 leteckého zákona), ktoré podlieha vydaniu povolenia Ministerstvom obrany SR v súlade s §63 a §64 zákona NR SR 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povolenie sa vybavuje 3 týždne pred samotným lietaním.
 • Získané letecké zábery je povinné zaslať z dôvodu odtajnenia a archivácie na Topografický ústav do Banskej Bystrice, na základe čoho sa vydá buď súhlasné alebo zamietavé stanovisko. K odovzdaniu záberov zákazníkovi je možné pristúpiť najskôr po vydaní súhlasného stanoviska príslušným orgánom (kontrola môže trvať až 30 dní)

BEZPEČNOSŤ

Aj napriek tomu, že sa riadime platnou legislatívou, pravidlami lietania a sme držiteľmi potrebných povolení, čo priamo prispieva k bezpečnosti či už letovej prevádzky alebo aj ľudí a objektov mimo nej, nie je zaručené, že sa nemôže nič stať. Na tento prípad je zo zákona povinnosť mať bezpilotné zariadenie poistené. To samozrejme máme a v prípade, že dôjde ku škodám na majetku či zdraví osôb, sme ním krytý.